Skip to content

Privacy Policy

Polityka prywatności i plików cookie
Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Fundacja Sztuki Zewnętrznej, Nowy Świat 35/3A, 00-029 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000336487.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. RODO przyznaje następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:
• prawo dostępu do danych osobowych,
• prawo do sprostowania danych osobowych,
• prawo do usunięcia danych osobowych,
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
• prawo do przenoszenia danych,
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
• prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

Odwołania
Jeśli przy przetwarzaniu danych osobowych dopuszczono się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Możesz zażądać informacji o tym, jakie dane posiadamy i w jakim celu się je przetwarzamy. Możesz wypisać się z newslettera lub usunąć swoje dane korzystając z adresu gallery@nespoon.art.

Przetwarzanie danych

Dane osobowe przekazywane przez Ciebie mogą być przetwarzane w niżej wskazanych celach i na następujących podstawach prawnych:

 • Obsługa Poczty: Wysyłając wiadomość, przekazujesz nam swój adres e-mail oraz inne dane zawarte w treści wiadomości. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać z nami kontakt. Dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu. Pamiętaj proszę, że Twoje dane będą przetwarzane także po zakończeniu kontaktu z nami. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 • Tworzenie rejestrów czynności przetwarzania danych i ewidencji wynikających z RODO: Jest to obowiązek wynikający z przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz wynikający z treści art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli uzasadnionego interesu administratora.
 • Analizowanie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej: W tym przypadku dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu administratora.
 • Wykorzystanie plików cookies na stronie internetowej: Podstawą przetwarzania danych jest Twoja zgoda. Jest ona przez Ciebie udzielona jeszcze przed pełnym załadowaniem strony internetowej.
 • Archiwalny i dowodowy, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów: Jest to nasz jako administratora danych osobowych prawnie uzasadniony interes, zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 • Księgowy/rachunkowy: Jest to obowiązek wynikający z przepisów prawa, w celu wystawienia faktury VAT lub innego dokumentu, na podstawie którego dokonujemy rozliczeń – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 • Wysyłka newslettera: W celu wysłania Ci newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – Twojej zgody udzielonej nam tuż przed zapisaniem się na newsletter oraz w celu realizacji marketingu bezpośredniego kierowanego do Ciebie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu administratora.
 • Zarządzanie kontem: W trakcie założenia konta podajesz Twoje dane, tj. imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer NIP. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.
 • Cel przetwarzania: wykonanie umowy zawieranej przez złożenie zamówienia – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, wystawienie faktury – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, uwzględnienie faktury w dokumentacji księgowej – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.
 • Złożenie zamówienia i wykonanie umowy sprzedaży: Podczas złożenia zamówienia podajesz nam dane niezbędne do realizacji zamówienia, tj. Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, numer NIP. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia. Dane przekazane nam w związku z zamówieniem są przetwarzane w celu wykonania umowy zawieranej przez złożenie zamówienia, w tym umowy sprzedaży na raty – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, wystawienia faktury – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz w celach archiwalnych i statystycznych – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.
 • Realizacja reklamacji, odstąpienia od umowy: Jeżeli składasz reklamację lub odstępujesz od umowy, to przekazujesz dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. Dane te obejmują imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy. Dane przekazane w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy są wykorzystywane w celu realizacji procedury reklamacyjnej, lub procedury odstąpienia od umowy – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, a następnie w celach archiwalnych, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celu możliwości wykazania w przyszłości przebiegu procesu reklamacyjnego lub odstąpienia od umowy.

Twoje prawa

RODO przyznaje następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • Prawo dostępu do informacji i obowiązek informacyjny – oznacza, że każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wiedzieć, co dzieje się z jej danymi osobowymi. Między innymi w tym celu została stworzona Polityka prywatności, którą właśnie czytasz.
 • Prawo dostępu do danych osobowych – oznacza, że jeśli administrator Twoich danych otrzyma od Ciebie żądanie dostępu do Twoich danych, to ma obowiązek udzielić Ci takiej informacji. Swoje obowiązki w tym zakresie administrator ma wykonać niezwłocznie, nie później niż w ciągu 1 miesią Jeśli w tym terminie będzie to niemożliwe, to ma obowiązek poinformować Cię przynajmniej, czy przetwarza Twoje dane i wtedy może przedłużyć termin na kompletną odpowiedź na Twoje żądanie o 2 miesiące.
 • Prawo do sprostowania danych osobowych – oznacza, że możesz żądać, aby administrator Twoich danych sprostował dane nieprawidłowe lub uzupełnił dane niekompletne.
 • Prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do bycia zapomnianym – oznacza, że możesz domagać się od administratora Twoich danych osobowych ich usunięcia, poinformowania osoby, którym Twoje dane zostały przekazane o ich usunięciu, masz także prawo domagać się, aby Twoje dane, które zostały upublicznione, podlegały usunięciu także przez innych administratorów Jako administrator Twoich danych, mamy też obowiązek na Twoje żądanie poinformować Cię, którym odbiorcom zostały przekazane Twoje dane, które podlegają usunięciu.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – oznacza, że możesz domagać się ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Dzieje się tak na przykład, gdy nie zgadzasz się z prawidłowością przetwarzanych danych albo kiedy uznasz, że nie potrzebujesz już danych do celów przetwarzania.
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych – oznacza, że możesz sprzeciwić się temu, aby Twoje dane były przetwarzane.
 • Prawo do przenoszenia danych – oznacza, że przy spełnieniu określonych warunków możesz żądać od administratora przekazania Twoich danych bezpośrednio wskazanemu innemu administratorowi.
 • Prawo do wniesienia skargi – oznacza, że gdy tylko uznasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy prawa, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, czyli naszym podwykonawcom, z których usług korzystamy w związku ze sprzedażą produktów.

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych, gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.  

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookies to krótkie informacje tekstowe, zapisywane na urządzeniu, z którego korzystasz, przeglądając strony internetowe.

Mogą być one odczytywane przez nas (cookies własne), które wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania tej strony internetowej, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (cookies zewnętrzne).

Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

Pamiętaj, że masz prawo do zmiany ustawień cookies z poziomu Twojej przeglądarki albo ich usunięcia.

Zgoda na cookies: Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie. Dzięki specjalnemu narzędziu masz możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony. Ponadto, zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z naszej strony.

Cookies własne: Cookies własne wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w szczególności procesu kontaktu.

Cookies podmiotów trzecich: Nasza strona wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich.

Cookies podmiotów trzecich odnoszą się zwłaszcza do cookies wykorzystywanych przez Google Analytics. W ramach ustawień plików cookies dostępnych z poziomu naszej strony możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie w Twoim przypadku z Google Analytics, czy nie. 

Logi serwera

Korzystanie ze strony internetowej wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się ta strona internetowa.

Każde zapytanie skierowane do serwera jest zapisywane w logach serwera, które obejmują na przykład adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z którego korzystasz.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z serwisu; są wykorzystywane jako materiał pomocniczy służący do celów administracyjnych.

Ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. 

Wtyczki do serwisu społecznościowych

Strona internetowa, z której korzystasz, zawiera wtyczki do następujących serwisów społecznościowych:

1. Facebook,

2. Instagram,

Za pomocą wtyczki możesz bezpośrednio połączyć się z naszym profilem na wskazanych serwisach. Serwisy mogą wówczas uzyskać informacje, że odwiedzasz naszą stronę internetową z Twojego adresu IP.

Informujemy Cię, że jeżeli odwiedzasz naszą stronę internetową, będąc jednocześnie zalogowany na Twoje profile społecznościowe, wówczas informacja o Twojej wizycie zostanie zarejestrowana w tych serwisach społecznościowych. Nawet jeżeli nie jesteś zalogowany, serwisy społecznościowe są w stanie pozyskiwać informacje o Twoim adresie IP.

Postanowienia końcowe

Treści umieszczone na niniejszej stronie internetowej oraz w obsługiwanych serwisach społecznościowych są przejawem autorskiej twórczości intelektualnej. W związku z tym stanowią one przedmiot naszych praw autorskich.

Nie wyrażamy zgody na kopiowanie treści w całości lub części bez naszej wyraźnej, uprzedniej zgody.

Jesteś zobowiązana/zobowiązany do korzystania z tej strony internetowej w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).